" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ตามโครงการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม. โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง

ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน (HA : Hospital Accreditation) ทุกระบบทั้งองค์กร

โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ

 • ศูนย์หัวใจ
 • สาขาอายุรกรรม
 • สาขาอายุรกรรมโรคไต
 • สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาโรคผิวหนัง
 • สาขากุมารเวช
 • สาขาสูตินรีเวช
 • สาขาศัลยกรรมทั่วไป
 • สาขาศัลยกรรมกระดูก / ข้อ
 • สาขาศัลยกรรมระบบประสาท
 • สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • สาขาศัลยกรรมตกแต่ง, แก้ไขความพิการ
 • สาขาจักษุ
 • สาขาหู, คอ, จมูก
 • สาขาทันตกรรม
 • สาขาจิตเวช
 • ไตเทียม
 • รังสีวิทยา
 • กายภาพบำบัด

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลภัทร จำกัด

 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 112 เตียง
 2. ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
 4. ประสานงานตรวจรักษา และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ให้บริการแก่ผู้ป่วยในโครงการคู่สัญญาหลัก

พันธกิจ :
- ส่งเสริมให้เกิดการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย นอนโรงพยาบาลน้อย กลับบ้านเร็ว ได้รับการดูแลต่อเนื่อง และการบริการด้วยใจ
- พัฒนาส่งเสริมบุคลกรตามความเชี่ยวชาญขององค์กร สาขาเฉพาะทางที่กำหนดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์หัวใจและการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
- เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันภายในและต่างประเทศ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (HA, ISO, GMP, LA)
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดกระบวนการทำงานและเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพนักงานมีความสุข