" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ตามโครงการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม. โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง

ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน (HA : Hospital Accreditation) ทุกระบบทั้งองค์กร

โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ

 • สาขาอายุรกรรม, สาขาโรคผิวหนัง, สาขาภูมิแพ้
 • สาขากุมารเวช
 • สาขาสูตินรีเวช
 • สาขาศัลยกรรมทั่วไป
 • สาขาศัลยกรรมกระดูก / ข้อ
 • สาขาศัลยกรรมตกแต่ง, แก้ไขความพิการ
 • สาขาจักษุ, หู, คอ, จมูก
 • สาขาทันตกรรม

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลภัทร จำกัด

 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 100 เตียง
 2. ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
 4. ประสานงานตรวจรักษา และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ให้บริการแก่ผู้ป่วยในโครงการคู่สัญญาหลัก

พันธกิจ : โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพการทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อ งเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้มารับบริการรวมถึงครอบครัวด้วย