" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แผนกอายุรกรรม

การบริการทางการแพทย์

  • อายุรกรรมทั่วไป
    • รักษาโรค ความดัน เบาหวาน ไขมัยสูง ไทรอยด์ โรคติดเชื้อ และโรคทางอายุรกรรมต่างๆ
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรกรรมโรคเลือด
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกอายุรกรรม


ตารางออกตรวจแผนกอายุรกรรม

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.สุพัตร อินทรภิรมย์
อายุรศาสตร์
15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-20.00 15.00-20.00* 15.00-17.00
นพ.สิทธิ์ ศรีวันทนียกุล
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00 08-00-17.00 08-00-17.00 12.00-20.00
นพ.ชาวาลา ขาวละออ
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00* 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00*
พญ.นันทนิจ ภู่อนุสาสน์
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00* 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.กิตติพงษ์ ทองเนื้องาม
อายุรศาสตร์
11.00-20.00* 17.00-20.00 17.00-20.00 10.00-15.00
นพ.พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์
อายุรศาสตร์
17.00-20.00
พญ.จันทร์ยา ประเสริฐ
อายุรศาสตร์
08.00-16.00
นพ.ยงยส หัถพรสวรรค์
อายุรศาสตร์
08.00-20.00 08.00-17.00
พญ.ชมมณี ทองนุ้ย
อายุรศาสตร์โรคเลือด
09.00-12.00
นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
17.00-21.00
นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
17.00-21.00
พญ.บุษยา ยาออม
อายุรศาสตร์โรคไต
08.00-17.00 12.00-20.00 08-00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
13.00-16.00
นพ.เอกวิทย์ เจริญวานิช
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
13.00-17.00